C/Gran Via del Nord, 27 - 46117 BÉTERA (VALÈNCIA) +34 96 160 03 78 46001989@marquesdosaguas.es Horari d'atenció de 8:30 a 13:30 i de 15 a 17

Projecte educatiu

31 març, 2020

Entenem el projecte educatiu com el marc regulador i integrador del conjunt de principis, fins, plans concrets i recursos que guien el nostre treball.

Fins i principis educatius d’acord amb la identitat del Centre

El nostre Projecte sorgeix d’una fonamentació en valors. Estos valors són les forces que ens impulsen a obrar en una determinada direcció. La nostra inspiració en valors meditats i consensuats ens fa sensibles a aquells que constitueixen el nostre patrimoni essencial: la llibertat, el desig d’evolucionar i millorar de forma constant, l’esforç per aconseguir-ho, la solidaritat, el suport als més dèbils i la lluita per la construcció d’un món més just.

Este esperit, que encoratja el nostre treball, està emmarcat en uns fins que ens orienten i en uns principis que ens aporten arrels i suport. La base queda determinada, conjuntament, per la normativa vigent a València i pels valors que hem assenyalat anteriorment.

Els nostres fins

Per a nosaltres, els fins són els propòsits essencials, identifiquen la clau de l’orientació del nostre treball, el qual està encaminat cap al desenrotllament harmònic en totes les dimensions de la persona incorporant al mateix temps els valors necessaris per a la vida.

Els presentem ordenats d’acord amb les grans vies de treball educatiu: “ser persona, pensar i treballar”, “conviure en el respecte dels drets i llibertats” i ” prendre decisions de forma madura i responsable”.

La seua identificació, comprensió, assimilació i valoració ens han de permetre assentar, sobre bases fermes, el conjunt de l’activitat educativa que ens va a ocupar. La seua primera via de concreció l’expressarem en els objectius que hem determinat per a les distintes etapes i que seran concretats en els desenrotllaments curriculars i en els restants plans d’actuació.

Fins de l’educació vinculats al desenrotllament d’estratègies d’aprenentatge i pensament

En este bloc contemplem les finalitats relacionades amb la dimensió intel·lectual i cognitiva dels nostres alumnes:

 • Coneixement de si mateix, crítica constructiva respecte als seus interessos, actituds, capacitats i valors, i desenrotllament d’actituds i hàbits de responsabilitat, esforç personal, mèrit i desig de superació.
 • Ple desenrotllament de la personalitat i de les capacitats dels alumnes per a regular el seu propi aprenentatge.
 • Construcció de coneixements lingüístics, científics, tècnics, humanístics, històrics i artístics.
 • Configuració d’estratègies d’aprenentatge autònom que suposen l’autoregulació dels processos d’evolució personal i la confiança en les seues aptituds i coneixements.
 • Respecte i reconeixement de la pluralitat lingüística i cultural de València i d’Espanya.
 • Comunicació en castellà, en valencià i en una o més llengües estrangeres.

Fins de l’educació vinculats al desenrotllament de la convivència

En este bloc contemplem les finalitats relacionades amb la dimensió sociocultural dels nostres alumnes:

 • Respecte dels drets i llibertats fonamentals, en la igualtat de drets i oportunitats entre hòmens i dones i en la igualtat de tracte i no discriminació de les persones amb discapacitat.
 • Exercici de la tolerància i de la llibertat dins dels principis democràtics de convivència, així com en la prevenció de conflictes i la resolució pacífica dels mateixos.
 • La formació per a la pau, el respecte als drets humans, la vida en comú, la cohesió social, la cooperació i solidaritat entre els pobles.
 • L’adquisició de valors que propicien el respecte cap als sers vius , el medi ambient i el desenrotllament sostenible.
 • Participació activa, crítica i responsable en la construcció de formes de vida més justes tant en els àmbits interpersonals com en els col·lectius.
 • Formació en el respecte i reconeixement de la interculturalitat com un element enriquidor de la societat.

Fins de l’educació vinculats a la preparació per a la presa de decisions responsables

En este bloc contemplem les finalitats relacionades amb la dimensió afectiu-emocional dels nostres alumnes:

 • Desenrotllament d’hàbits intel•lectuals, socials, físics i psicològics saludables.
 • Anàlisi crítica dels aspectes injustos de la realitat quotidiana i de les formes socials vigents.
 • Preparació per a l’exercici de la ciutadania i per a la participació activa en la vida econòmica, social i cultural.
 • Elaboració autònoma i racional de principis generals de valor que ajuden a enjudiciar críticament la realitat.
 • Preparació per a l’exercici d’activitats professionals a través de la captació del que suposa la vocació professional com a síntesi integradora dels interessos i vida personals, familiars, socials i laborals.
 • Desenrotllament d’una actitud crítica i responsable i amb capacitat d’adaptació a les situacions canviants de la societat del coneixement.
 • Anàlisi crítica dels discursos orientadors de l’opinió i de la conducta i reguladors de la vida social, i valoració de la importància de l’acostament a estos discursos per al coneixement de la realitat.

Els principis del nostre Projecte Educatiu

Si els fins ens indiquen cap a on anem, els principis ens indiquen qui som i ens obrin les grans vies per a caminar en una determinada direcció.

Principis fonamentals:

 • Desenrotllament de principis de qualitat (desenrotllament de capacitats i competències com a punt de mira, planificació, seguiment continu, avaluació de processos i de resultats, integració d’esforços) de l’educació per a tot l’alumnat, independentment de les seues condicions i circumstàncies.
 • L’equitat, que garantisca la igualtat d’oportunitats, la inclusió educativa i la no discriminació, i actue com a element compensador de les desigualtats personals, culturals, econòmiques i socials, amb especial atenció a què deriven de discapacitat.
 • El desenrotllament de la igualtat de drets i oportunitats per a tots els membres de la comunitat educativa i el foment de la igualtat efectiva entre hòmens i dones.
 • La concepció de l’educació com un aprenentatge permanent, que es desenrotlla al llarg de tota la vida.

Principis interpersonals:

 • Busca personal i col·lectiva de comportaments coherents en sentit de comunitat educativa d’acord amb els principis i normes que inspiren el nostre treball i les nostres relacions.
 • La transmissió i posada en pràctica dels valors que ens inspiren: la llibertat personal, la responsabilitat, la ciutadania democràtica, la solidaritat, la tolerància, la igualtat, el respecte i la justícia, que ajuden a superar qualsevol tipus de discriminació.
 • L’esforç compartit per alumnat, famílies, professors, centre, administracions, institucions i el conjunt de la societat.
 • La participació de la comunitat educativa en l’organització, govern i funcionament dels centres docents.
 • L’educació per a la prevenció de conflictes i per a la resolució pacífica dels mateixos, així com la no-violència en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.
 • La cooperació i col·laboració activa amb institucions orientades al desenrotllament de principis i valors compartits. 

Principis instrumentals:

 • La flexibilitat per a adequar el nostre projecte educatiu en el seu conjunt i els distints plans que ho conformen a la diversitat d’aptituds, interessos, expectatives i necessitats de l’alumnat, així com als canvis que experimenten l’alumnat i la societat.
 • L’orientació acadèmica, personal, professional i vocacional dels alumnes, com a mitjà necessari per a l’èxit d’una formació personalitzada, que propicie una educació integral en capacitats, competències, coneixements, habilitats, destreses i valors.
 • L’esforç individual i la motivació de l’alumnat a través de la seua participació i implicació activa en el conjunt d’activitats que es desenrotllen en el centre.
 • L’autonomia per a establir i adequar les nostres actuacions organitzatives i curriculars en el marc normatiu d’acord amb el context i els senyals d’identitat del nostre centre.
 • La consideració de la funció docent com a factor essencial de la qualitat de l’educació, el reconeixement social del professorat i el suport a la seua tasca.
 • La corresponsabilitat de la família en el desenrotllament de la nostra proposta educativa considerant la seua repercussió en el modelatge de principis, valors i actituds en els alumnes.
 • El foment i la promoció de la investigació, l’experimentació i la innovació a través d’actuacions precises que integren la participació de la comunitat educativa.

L’avaluació del funcionament del nostre centre, tant en els seus condicionants, els seus plans i les seues propostes d’organització com en el seu desenrotllament i materialització, en els resultats i en els processos.