C/Gran Via del Nord, 27 - 46117 BÉTERA (VALÈNCIA) +34 96 160 03 78 46001989@marquesdosaguas.es Horari d'atenció de 8:30 a 13:30 i de 15 a 17

Ideari

31 març, 2020

El Col·legi Parroquial “Marqués de Dos Aguas” de Bétera és un centre concertat que imparteix Educació Infantil, Primària i Secundària Obligatòria. Pertany als col·legis diocesans ostentant la seua titularitat l’Arquebisbat de València a través de la Parròquia de la Puríssima Concepció de Bétera.

En l’actualitat en la diòcesi de València hi ha més de 60 col·legis diocesans, distribuïts en les 5 vicaries, atenent a la demanda de més de 32.000 famílies mitjançant més de 2.500 professors.

Història i finalitat

El Col·legi Parroquial “Marqués de Dos Aguas” des de el seu origen és un centre sensible a la realitat del seu entorn i obert a tots. Naix en virtut a la necessitat d’escolarització que es feia sentir en aquell temps en el nostre entorn i per la inquietud de la comunitat parroquial cap a l’educació de xiquets i joves.

Volem que el nostre centre siga un referent en la localitat:

 • En el que es formen persones solidàries, responsables i coherents amb els valors cristians.
 • En la formació acadèmica dels nostres alumnes, atenent a les seues capacitats, interessos i motivacions.

Com a model de convivència, respecte i acceptació de la diversitat.

La nostra missió

El Col·legi Parroquial Marqués de Dos Aguas, com a Col·legi Diocesà, té com a objectiu fonamental: l’educació integral dels seus alumnes, segons les orientacions de l’Evangeli cristià, els principis de la Constitució i els fins de l’activitat educativa.

Es pretén ajudar els nostres alumnes en:

 • L’adquisició de coneixements i hàbits intel·lectuals i de treball segons la seua capacitat, per a la posterior activitat professional.
 • L’exercici i el respecte dels drets, deures i llibertats humanes fonamentals.
 • El progrés en l’exercici responsable de les seues llibertats.
 • La convivència, respecte i valoració de la diversitat cultural, ètnica i lingüística.
 • L’acció decidida en pro de la justícia i la pau.
 • L’experiència i lliure opció de fe, per a trobar plenitud de sentit a l’existència humana, en una síntesi personal de vida, cultura i fe.

Antropologia

El concepte de persona que tinguem estarà en la base de tots els nostres actes, pensaments i interpretacions. Per aquest motiu és necessari clarificar-lo ja que tot procés educatiu té una intencionalitat.

El nostre concepte es basa en el pensament de que cada alumne és un ésser únic i a la seua volta una unitat complexa formada per diferents dimensions les quals han de ser educades per igual.

La nostra metodologia es basa en la orientació de l’alumne/a per a que descobreix-se les seues pròpies capacitats, virtuts i valors acompanyat en aquest procés tant per les seues famílies com pels educadors.

Nostra comunitat educativa

De l’escola-comunitat formen part tots els que estan en missió compartida directament en ella: l’Arquebisbat-Fundació Col·legis Diocesans, retor, titular, equip directiu, professors, personal d’administració i serveis, els pares com a màxims responsables de l’educació dels seus fills, i els alumnes, vertaders protagonistes i subjectes actius del procés educatiu.

Nostra proposta educativa

Al nostre centre duem a terme la formació integral dels alumnes d’acord amb una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món. Aquesta formació integral consisteix en el desenvolupament harmònic de totes les dimensions de la persona: física, psicològica i transcendent. Sent molt important el desenvolupament intel·lectual, no és l’únic. Eduquem persones completes.

L’educador del nostre col·legi acompanya i dinamitza el procés de maduració dels alumnes. En aquest procés els objectius educatius no es consideren sols fins en si mateix, sinó mitjans idonis per a caminar cap a la maduració de la personalitat de manera que tinga desenvolupada una competència bàsica en els diferents contextos de la seua vida laboral, personal i social.

Tenint a la persona com a referent últim afavorim el desenvolupament de la seua personalitat madura. Eduquem a cada persona de forma individual, el nostre objectiu és que cadascun dels alumnes desenvolupe al màxim les seues capacitats, es conega i valore.

L’alumne és un ésser en creixement, que necessita ser ajudat, acompanyat, guiat, la família en primer terme, i la comunitat educativa, elegida pels pares, en segon, té aquesta missió.

Busquem educar xiquets i joves feliços, madurs i complets, persones que milloren la societat, les eduquem des de els valors fonamentals que necessita l’ésser humà per a viure en harmonia.

Criteris pedagògics

Partint de que l’alumne/a és el principal artífex de la seua pròpia educació, adoptem la següent línia pedagògica:

 • Seguir una PEDAGOGÍA ACTIVA que fomente la iniciativa, la creativitat i la búsqueda personal de la veritat.
 • Alternar l’APRENENTATGE teòric amb el pràctic.
 • Exercitar en l’ANÀLISI CRÍTIC dels continguts.
 • Donar primacia a l’assimilació d’ACTITUDS.
 • Potenciar el TREBALL EN GRUP per a desenvolupar la col·laboració i la solidaritat.
 • Donar suport a totes les INICIATIVES dels alumnes en el temps lliure: activitats esportives, culturals, religioses, de caràcter social, etc.
 • Utilitzar adequadament les NOVES TECNOLOGIES i despertar una actitud crítica front a les mateixes.
 • Suscitar INQUIETUDS davant la necessitat de donar respostes adequades a les situacions sempre canviants de la nostra societat.
 • PERSONALITZAR el nostre tracte amb els alumnes per acompanyar-los en el seu creixement des de la seua pròpia individualitat.
 • Crear un clima de CONVIVÈNCIA que ajude a créixer des del RESPECTE i la RESPONSABILITAT.
 • ORIENTAR en l’elecció de la seua vocació professional segons les seues capacitats i interessos.
 • Inserir l’alumne en la REALITAT socio-cultural.
 • MOTIVAR l’alumne en el seu procés educatiu.
 • Revisar contínuament la QUALITAT d’ensenyança que oferim atenent a la diversitat.