C/Gran Via del Nord, 27 - 46117 BÉTERA (VALÈNCIA) +34 96 160 03 78 46001989@marquesdosaguas.es Horari d'atenció de 8:30 a 13:30 i de 15 a 17

Admissió alumnat

16 abril, 2020

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, en el títol II estableix el marc en el qual les Administracions educatives han de regular l’admissió de l’alumnat en els centres docents públics i privats concertats, de manera que es garantisca el dret a l’educació, l’accés en condicions d’igualtat i la llibertat d’elecció de centre, atenent una escolarització equilibrada entre tots els centres sostinguts amb fons públics de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

D’acord amb això, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha elaborat normativa pròpia per tal de regular l’admissió de l’alumnat als centres públics i privats concertats en els ensenyaments d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, tant bàsica, com de grau mitjà i superior, així com programes formatius de qualificació bàsica.

Tota aquesta normativa, així com les resolucions on s’estableixen els calendaris i els procediments per a l’admissió de l’alumnat per al pròxim curs escolar 2022-2023, podrà ser consultada i descarregada en aquesta pàgina web a mesura que vaja establint-se.

Normativa general Educació Infantil, Primària i Secundària

Podeu trobar la informació de Conselleria a l’enllaç següent.

Admisión Alumnado

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el título II establece el marco en el que las Administraciones educativas deben regular la admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados, de manera que se garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro, atendiendo una escolarización equilibrada entre todos los centros sostenidos con fondos públicos del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

De acuerdo con ello, la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte ha desarrollado normativa propia para regular la admisión del alumnado a los centros públicos y privados concertados en las enseñanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional, tanto básica, como de grado medio y superior, así como programas formativos de cualificación básica.

Toda esta normativa, así como las correspondientes resoluciones en las que se establecen los calendarios y los procedimientos para la admisión del alumnado para el próximo curso escolar 2022-2023, podrá ser consultada y descargada en esta página web a medida que vaya estableciéndose.